Dịch vụ công trực tuyến

Giải pháp hành chính công trực tuyến, cung cấp các ứng dụng quản lý hành chính trực tuyến nhằm giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và thực hiện đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm.