Cổng thông tin điện tử

Hệ thống Cổng thông tin tích hợp điện tử, cho phép quy tụ, tích hợp và phân loại thông tin tại một hệ thống duy nhất, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác, tìm kiếm thông tin, trình bày nội dung và tích hợp các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến.

Vai trò của Cổng thông tin điện tử trong mô hình Chính phủ điện tử:

Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Cung cấp thông tin và các dịch vụ xử lý nghiệp vụ, tương tác, chia sẻ và phân tích thông tin của các cán bộ, công chức trong một Cơ quan nhà nước.

Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử trong Cơ quan nhà nước.

Là kênh giao tiếp, điểm truy cập một cửa để người dân và doanh nghiệp tiếp cận Chính quyền thông qua hình thức điện tử.

Tính năng, ứng dụng của cổng thông tin điện tử

(Tuân thủ theoVăn bản 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 và Văn bản số 3386/BTTTT – ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông).